6 km dlhú cyklotrasu medzi obcami Iliašovce a Harichovce v okrese Spišská Nová Ves zhotovili košickí kolegovia počas mesiacov júl – október.  Stavebné úpravy boli zrealizované v extravilánoch obcí na existujúcich nefunkčných komunikáciách určených pre nemotorovú dopravu. Vybudovaním cyklotrasy sa bezpečne prepojili obce Iliašovce a Harichovce, skrátila sa trasa pre nemotorovú dopravu do Spišskej Novej Vsi a zároveň sa odľahčili príslušné úseky ciest 2.triedy, ktoré boli doposiaľ využívané aj cyklistami. Realizácia projektu pozostávala z navezenia štrkodrvy a lomového kameňa,  úpravy neúnosného podložia vápnom a cementom a z pokládky cementobetónového krytu na celkovej ploche 18 000 m2.

Základné info o stavbe:

Názov: Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre nemotorovú dopravu v katastrálnom území Iliašovce a Harichovce

Objednávateľ : Obec Harichovce

Zhotoviteľ : EUROVIA SK, závod Košice

Termín realizácie: 07/2020 – 10/2020

Cena: 1 293 986,44 € bez DPH