V marci 2019 bola mestu Žilina odovzdaná lávka pre peších  a cyklistov cez rieku Kysuca v Brodne  a Považskom Chlmci. Stará lávka v časti Vranie –  Brodno bola v nevyhovujúcom havarijnom stave a taktiež bola v tomto území navrhovaná  nová cyklotrasa. Z týchto dôvodov bola stará lávka zdemontovaná a vybudovala sa nová, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné kritéria užívania. Realizácia projektu ako celku svojím významom a estetickým účinkom má za následok zlepšenie podmienok pre spoločenský život a cyklistický ruch a zároveň sa stavba stala dominantou regiónu.

Opis konštrukcie lávky :

Spodná stavba je tvorená monolitickými železobetónovými  oporami, ktoré sú založené na plošných základoch. Počas výstavby bolo nutné vybudovanie  troch dočasných podperných veží „ pyžmo“ , pričom jedna z týchto veží sa nachádzala v strede koryta rieky Kysuca. V horných častiach opôr sú vybodované úložné prahy s úložnými blokmi, na ktorých sú osadené elastomerné ložiská.

Horná stavba je tvorená oceľovou konštrukciou, ide o jednopoľový oblúkový most s dolnou mostovkou s teoretickým rozpätím 75,0 m a celkovou dĺžkou premostenia 76,58 m, šírka mosta je 2,79 m . Dolný pás aj oblúky sú tvorené uzavretými zváranými prierezmi štvorcového prierezu. Stuženie mosta je pomocou ťahadiel z kruhových tyčí. Vozovka je tvorená z plných kompozitných roštov, protišmykové vlastnosti sú zabezpečené zapracovaním kremičitého piesku povrchovej vrstvy roštov.. Na oboch stranách lávky sú po celej dĺžke premostenia umiestnené zábradlia s výškou 1,3 m výplň zábradlia je z nerezovej siete. Súčasťou stavby bolo aj osvetlenie lávky vybudovanie spevnených plôch a osadenie trvalého dopravného značenia.

 

ZÁKLADNÉ  INFO  O STAVBE :

 

Názov stavby : Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca v Brodne a Považskom Chlmci .

Objednávateľ : Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1 , 011 31 Žilina

Zhotoviteľ : EUROVIA SK , a.s , Závod Stred, Sektor Žilina

Hlavný stavbyvedúci : Ing . Štefan Boboň

Doba výstavby :  10/2018 – 01/2019 ( 28 dní výstavby )

Zmluvná cena :  456 324, 27 Eur bez DPH