Koncom roka 2020 odovzdal košický závod po šiestich mesiacoch  prác Košickému samosprávnemu kraju  stavbu úpravy cesty tretej triedy III/3295 medzi obcami Boliarov a Bačkovík v okrese  Košice – okolie. Stavebná úprava cesty bola zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. V rámci stavby boli prevedené nasledovné práce : oprava vozovky zosilnením krytu vozovky , spevnenie zemných krajníc štrkodrvinou, oprava poškodenej dlažby v priekopách , obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave , výmena poškodených zvodidiel, rekonštrukcia priepustov a rekonštrukcia mosta. Práce za takmer 520 tisíc eur boli realizované pod dohľadom hl. stavbyvedúceho Ing. Dušana Dvorčáka.

Všeobecné info o stavbe:

Názov: Stavby na cestách KSK – C2 Stavebné úpravy ciest v okres Košice-okolie

Stavebný objekt : III/3295 Boliarov – Bačkovík – stavebná úprava cesty

Stavebník: Košický samosprávny kraj

Zhotoviteľ : EUROVIA SK, závod Košice

Termín realizácie: 06/2020 – 12/2020

Cena: 520 tisíc eur bez DPH