Dňa 22. apríla bola odovzdaná stavba „ : Oprava ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno – Medveďov), hkm 5,20 – hkm 40,916 – asfaltový povrch“,   ktorú realizoval závod Bratislava v mesiacoch február – apríl 2020. Jedná sa o cyklotrasu dlhú takmer 30 km, ktorá  je vedená korunou hrádze Dunaja a spája obec Medveďov a mesto Komárno. Práce spočívali v pokládke nového asfaltobetonového koberca o výmere 91 347 m2.

Zákaldné info o stavbe :

Názov stavby:                   Oprava ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno – Medveďov), hkm 5,20 – hkm 40,916 – asfaltový povrch

Investor:                            Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Zhotoviteľ :                       závod Bratislava

Doba realizácie :              2/2020 – 4/2020

Cena diela:                        668 913,20 Eur bez DPH

Hl. Stavbyvedúci :           Peter Dubňanský