Michalovčania už môžu využívať ďalšie novo zrekonštruované cesty, chodníky aj parkovacie plochy. Tie sa obnovili v rámci tretej etapy rozsiahlej revitalizácie, ktorá trvala 3 roky. Dielo v hodnote takmer 3,9 mil. EUR zrealizovala pre mesto Michalovce spoločnosť EUROVIA SK, závod Košice. Bolo financované formou regionálneho PPP projektu. Celkovo bolo v rámci tejto etapy zrekonštruovaných 8 úsekov ciest a 18 úsekov chodníkov.

Stavebné práce zahŕňali odstránenie starých vrstiev asfaltu, očistenie komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, ale aj vybúranie poškodených obrubníkov a osadenie nových. Upravili sa aj existujúce vpusty či kanalizačné šachty a položil sa nový súvislý kryt vozovky. Priechody pre chodcov sa upravili na bezbariérové. Povrch chodníkov sa musel vybúrať a následne v požadovanom rozsahu obnoviť.

Počas stavebných prác sa celkovo použilo viac ako 26-tisíc m² podkladu zo štrkopiesku a takmer 30-tisíc m2 podkladu z prostého betónu. Na vyrovnanie povrchu sa minulo viac ako 4 200 ton a na opravu výtlkov viac ako 300 ton asfaltu. Využilo sa tiež viac ako 71-tisíc m2 spojovacieho asfaltového postreku a rovnaké množstvo asfaltového betónu. Celkovo sa položilo 510 m2 zámkovej dlažby a upravilo sa 255 ks poklopov. Osadilo sa aj viac ako 23-tisíc m betónového obrubníka.

Základné info o stavbe :

Názov :                               Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 – 3. etapa

Investor:                            Mesto Michalovce

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s., závod Košice

Termín:                              2017 – 2021

Cena:                                 3,889 mil. eur

Hl. stavbyvedúci :             Vladimír Vančišín