EUROVIA SK zabezpečuje výrobu asfaltových zmesí v moderných obaľovacích súpravách s automatickým riadením technologického procesu – mikroprocesorom.

Pokládka obaľovaných zmesí sa realizuje vysokovýkonnými finišermi vybavenými niveláciou. Zhutňovanie položených vrstiev sa vykonáva vibračnými a statickými valcami s orezávačom pokladaných vrstiev. Pre spolupôsobenie pokladaných konštrukčných vrstiev EUROVIA SK realizuje spojovacie postreky pomocou vysokotlakového distribútora.

Výroba obaľovaných zmesí sa zabezpečuje v obaľovacích centrách

 • Šemša
 • Zbudza
 • Prešov – Vydumanec
 • Poprad – Kvetnica
 • Beladice
 • Vígľaš a Šelpice a od minulého roka i obaľovacia stanica Horný Hričov ( dcérska spol. UNIASFALT )

Výrobný program obaľovacích centier pozostáva z:

 • Produkcie asfaltových betónov všetkých tried
 • Produkcie asfaltových betónov modifikovaných
 • Produkcie asfaltových kobercov mastixovaných s prísadami TOPCEL, ARBOCEL, MOAS, R35
 • Produkcie tenkovrstvových asfaltových kobercov
 • Produkcie farebných asfaltových betónov
 • Produkcie asfaltových betónov hrubých a veľmi hrubých
 • Produkcie studených asfaltových obaľovaných zmesí
 • Predaja emulzií