Laboratórium pôsobí pod obchodným názvom VIALAB SK. Zaisťuje laboratórnu a poradenskú činnosť v obore pozemných komunikácií. Spolupracuje s univerzitami, štátnou správou a profesijnými organizáciami pôsobiacimi v odbore pozemných komunikácií.

Laboratóriá sú vybavené špičkovou technikou najmä na skúšanie asfaltových spojív, emulzií a asfaltových zmesí

Laboratórium vykonáva:

  • široký sortiment skúšok podľa STN EN, STN a rezortných predpisov – pozri prílohu k osvedčeniu o akreditácii,
  • kontrolne laboratórne skúšky a skúšky in situ (priamo na mieste),
  • počiatočné skúšky typu pre kamenivo, asfaltové zmesi, upravené zeminy hydraulickými spojivami, mechanicky spevnené kamenivo,
  • zabezpečenie technologického dohľadu na stavbách.