Oprava mosta nad riekou Hron, ktorý sa nachádza na 172. riečnom kilometri, trvala viac ako 6 mesiacov. Stavebné práce prebiehali  od marca tohto roka a zahŕňali aj prekládku pôvodného mosta. Dielo za takmer 1,15 mil. EUR bez DPH zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK, závod Stred.

Hlavné stavebné práce pozostávali nielen z rekonštrukcie mostného objektu, ale aj z úpravy cesty. Tá zahŕňala šírkovú úpravu kategórie, vybudovanie nových chodníkov a zastávky, realizáciu odvodnenia a osadenie zábradlia. Kvôli uvoľneniu priestoru na výstavbu nového mosta bolo potrebné odstránenie, resp. posunutie pôvodného mosta a vytvorenie dočasnej obchádzkovej trasy, preloženie vysokého napätia, verejného osvetlenia a miestneho vodovodu.

„Samotná konštrukcia mosta sa musela montovať priamo na stavenisku a  z dôvodu ochrany spodnej časti stavby mosta sa upravil aj vodný tok koryta rieky Hron a cestné svahy. Dĺžka nového oceľového mosta je takmer 52 m a šírka vozovky medzi rímsami je 6 m. Šírka chodníka je 1,5 m. Navrhovaná rýchlosť na novom obojsmernom moste je 30 km/h,“ informovala Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Miestna komunikácia je dôležitým spojením pre dopravu, cyklistov a peších na Zvolenskej ceste z mesta Banská Bystrica do mestskej časti Radvaň – Iliaš. Pôvodný most cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň. Dočasne ho nahradila ťažká mostná súprava, ktorá bola v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Z tohto dôvodu bola jeho komplexná rekonštrukcia nevyhnutná.

Cieľom stavby bolo predovšetkým zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, zvýši sa tiež kvalita životného prostredia a estetika územia. Most už opäť slúži motoristom, chodcom i cyklistom.

Základné info o stavbe :

Názov stavby :                   Most nad riekou Hron, Radvaň – Iliaš

Objednávateľ :                  Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ :                        závod Stred

Termín realizácie :           03/2021 – 11/2021

Cena diela :                       1,15 mil. eur bez DPH

Hl. stavbyvedúci :             Ing. Eva Fízeľová