Začiatkom decembra bratislavský závod odovzdal Mestu Trnava zrekonštruovanú Hollého ulicu a časť Halenárskej ulice. Rokonštrukcia komunikácií za 890 tis. € pozostávala z vybúrania  jestvujúcich vrstiev a vybudovania nových konštrukcií z kameniva, CBGM a konečnej úpravy z čadičových kociek ( 2700 m2 ) ukladaných do vejárov. Pôvodné konštrukcie chodníkov boli vybúrané a zrealizovali sa nové konštrukcie z kameniva, CBGM s konečnou úpravou povrchu chodníkov žulovou dlažbou ( 1700m2 ). Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie novej osvetľovacej sústavy, realizácia sadových úprav a nových rozvodov vody, odvodnenie povrchov a nový rozvod  kamerového systému.

        Základné informácie o stavbe :

        Názov stavby  : Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave

         Objednávateľ : Mesto Trnava

         Zhotoviteľ : EUROVIA SK, závod Bratislava

         Termín realizácie : 07/2018 – 12/2018

         Zmluvná cena bez DPH : 890 284,67 €

         Hlavný stavbyvedúci : Peter Varga