Spoločnosť EUROVIA SK, sektor Michalovce pokračovala v priebehu roku 2018 v revitalizácii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, s ktorými na území mesta začala v roku 2017.

Časti stavby v r.2018:     

1. Ul. Školská  

2. Parkovisko pri Zimnom štadióne

3. Okružná križovatka ul. Kuzmányho – ul. Štefániková 

4. Sídlisko ZÁPAD  – priestor ohraničený ulicami Hlaváča-Rázusa-Kuzmányho 

Základné informácie o stavbe

Stavba: Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017,2018,2019,2020

Investor: Mesto Michalovce

Termín realizácie: 27.10.2017 – 30.9.2018

Suma: 1 239 973,49 EUR bez DPH

Plocha realizovaných  komunikácií  – 21 430 m2