V polovici marca 2022 bola oficiálne podpísaná zmluva o výstavbe projektu s názvom Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek. EUROVIA SK pre Národnú diaľničnú spoločnosť postaví počas 1095 dní novú časť juhovýchodného obchvatu mesta Košice. Na trase dlhej 14,3 km budú tri mimoúrovňové križovatky, 13 mostov, 8 oporných múrov a 5 protihlukových stien. V km 11,5 vznikne jednostranné odpočívadlo Valaliky, ktoré bude dopravne napojené na obidva smery.

Zahájenie prác sa predpokladá v apríli 2022 a práce sú naplánované  na 1095 dní.

Všetky aktuálne informácie k projektu budú priebežne zverejňované na www.kosicenaokolo.sk

Základné informácie:

Názov: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:  Združenie EUROVIA R2 Šaca ( EUROVIA SK, EUROVIA CS )

Doba realizácie: 03/2022 – 2025

Cena diela: 132 583 335, 09 EUR

Riaditeľ stavby : Ing. Martin Ptak

Výkonný riaditeľ stavby : Ing. Ján Sasák