V rokoch 2017-2018 zrealizoval závod Bratislava zemné práce pri výstavbe priemyselného parku Prologis Parku Nitra, ktorý vyrástol v blízkosti závodu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre – Dražovciach. 

GOLDBECK – DC1 NITRA:

V prvej polovici r.2018 závod Bratislava úspešne ukončil realizáciu zemných prác a spevnených plôch na stavbe „Logistický Park Nitra – Hala DC 1“ pre nášho dlhodobého súkromného investora Goldbeck, s.r.o. v rámci novej cestnej infraštruktúry v Strategickom parku Nitra v celkovej hodnote diela 1 229 000 EUR bez DPH. Predmetom diela bola realizácia zemných prác vo výmere 4 800 m3 výkopov a vytvorenie násypového telesa vo výmere 11 300 m3 a následne  z prípravy plochy pod halu zo štrkodrvy vo výmere 26 000 m2 a kompletná realizácia spevnených plôch vo výmere 11 200 m2, z čoho realizácia komunikácií v skladbe zo štrkodrvy, kameniva spevneného cementom a následnou pokládkou asfaltobetónov predstavovala výmeru 6 600 m2, realizácia parkovacích plôch a chodníkov v skladbe zo štrkodrvy a pokládky dlažby predstavovala výmeru 4 600 m2.

Základné info o stavbe :

Názov stavby : BR 0224 Prologis Nitra DC1 – Zemné práce a spevnené plochy

Zmluvná cena s dodatkami: 1 229 000 EUR bez DPH

Termín realizácie :  08/2017 – 05/2018

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Petr Šikula

GOLDBECK – DC2 NITRA

V rámci Strategického parku Nitra sa bratislavskému závodu podarilo zrealizovať v r.2018 ďalšiu stavbu pre súkromného investora Goldbeck, s.r.o. „Logistický Park Nitra – Hala DC 2“ obdobného charakteru ako stavba „Logistický Park Nitra – Hala DC 1“ , avšak s väčším finančným a vecným objemom v hodnote 1 351 000 EUR bez DPH. Celkové výmery zemných prác predstavovali výkopy v objeme 4 000 m3 a vytvorenie násypového telesa v objeme 16 800 m3. Rozprestretie štrkodrvy ako prípravnej plochy pod halu prebehlo na ploche 35 000 m2 a pod komunikácie na ploche 15 400 m2. Realizácia komunikácií v skladbe zo ŠD, CBGM a asfaltobetónov bola prevedená na ploche 7 300 m2, a betónovej dlažby bola realizovaná na ploche 8 800 m2.

Základné info o stavbe :

Názov stavby: BR 0225 Prologis Nitra DC2 – Zemné práce a spevnené plochy

Zmluvná cena s dodatkami: 1 351 000 EUR bez DPH

Termín realizácie : 09/2017 – 06/2018

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Petr Šikula, Ing. Stanislav Turlík