V mestskej časti Radvaň – Iliaš zrealizujú naši banskobystrickí kolegovia nové premostenie rieky Hron, ktoré nahradí  nevyhovujúce dočasné mostné premostenie TMS.

Prípravné práce (vytýčenie stavby, geologický prieskum, prekládky inžinierskych sietí ) začali prebiehať v polovici marca, samotné stavebné práce by sa mali spustiť v máji t.r.

Predmetná stavba zahŕňa rekonštrukciu mostného objektu nad riekou. Jedná sa o jednopoľový oceľový most dĺžky 52 metrov so spriahnutou oceľobetónovou mostovkou. Okrem rekonštrukcie mostného objektu je súčasťou projektu aj úprava cesty, ktorá zahŕňa šírkovú úpravu kategórie, odbočovacie a pripájacie pruhy, odvodnenie a osadenie zvodidiel.

Realizáciou navrhovaného technického riešenia sa docieli nielen plynulá a bezpečná doprava, ale sa zvýši aj kvalita životného prostredia a estetika územia.

 

Základné info o stavbe :

 

Názov stavby :       Most nad riekou Hron, Radvaň – Iliaš

Objednávateľ :     Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ :            závod Stred

Termín realizácie : 03/2021 – 07/2021

Cena diela s DPH:  1.093.150 bez DPH

Hl. stavbyvedúci :   Ing. Eva Fízeľová