Navrhovaná rekonštrukcia štátnej cesty I/18 v zastavanom území mesta Prešov má celkovú dĺžku 558m. Cesta I/18 je v súčasnosti v úseku navrhovanej rekonštrukcie kritickou nehodovou lokalitou. Účelom rekonštrukcie križovatky je dosiahnuť zvýšenie kapacity cesty I/18, miestnych komunikácií – ulice V. Clementisa a Obrancov mieru, taktiež zvýšenie priepustnosti priesečníkovej križovatky ulíc Levočská, Obrancov mieru a V. Clementisa, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade i usmernenie pohybu pešej a cyklistickej dopravy pozdĺž cesty I/18 a tým zvýšenie jej bezpečnosti.

Názov a miesto stavby: I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Prešov (hl.stavbyvedúci: Matúš Tkáč)
Termín začatia stavby: jún 2018
Termín ukončenia stavby: november 2019
Cena diela podľa ZoD: 7 138 664,83 € s DPH