Pôvodná priesečná križovatka v Šuranoch, ktorá sa nachádza v bode kríženia ciest II/580 Šurany – Levice, III/5801 smer Lipová – Hasičská ulica a ulica M. R. Štefánika, prešla rekonštrukciou. Na jej mieste sa vybudovala nová okružná križovatka. Stavebné práce zahŕňali aj prekládku inžinierskych sietí. Rekonštrukciu križovatky v hodnote viac ako 429-tisíc EUR bez DPH pre Nitriansky samosprávny kraj zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK, závod Bratislava.

Rekonštrukčné práce pozostávali najmä z výstavby okružnej križovatky s odvodnením vrátane jej vetiev, vegetačných úprav a náhradnej výsadby, vybudovania chodníkov a úpravy zelene. Bolo potrebné vykonať aj prekládky inžinierskych sietí, ktoré sa týkali najmä kábelovodu a telefónnych káblov, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a plynovodu. Súčasťou prác bola aj kompletná rekonštrukcia bezbariérových priechodov na chodníkoch.

„Vonkajší priemer novej križovatky je 40 m. Šírka okružného jazdného pruhu je 5,5 m a stredový ostrovček má priemer 10 m. Celková dĺžka jednotlivých vetiev križovatky na uliciach SNP, Hasičská a M.R. Štefánika je 111,6 m,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Cieľom stavby bolo navrhnúť križovanie ciest tak, aby sa na predmetných cestách pri súčasnej intenzite dopravy zabezpečila plynulá, rýchla a bezpečná premávka a umožnilo sa rýchle dopravné prepojenie. Vďaka prestavbe pôvodnej križovatky na okružnú sa v tejto lokalite odstráni bodová závada, zníži sa tiež riziko kolízií a zlepší sa aj priepustnosť križovatky.

Základné info o stavbe

Stavba:                             Okružná križovatka Šurany II/580 s III/5801 v km 7,35

Objednávateľ :                 Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava

Termín:                              sept. – nov./2021

Cena:                                 442 269,23 € bez DPH

Hl. stavbyvedúci :             Peter Varga