V polovici decembra sektor Michalovce dokončil  rok a pol trvajúci  projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií v meste Spišská Nová Ves v rozsahu 24 ulíc. V rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií dostalo novú podobu približne 10 km ciest a 5 km chodníkov.

Práce pozostávali z výmeny asfaltových vrstiev, čiastočnom rozšírení a výmene podložia komunikácií a priľahlých chodníkov, podkladaných  konštrukcií zo ŠD a CBGM, pokládky cestných a chodníkových obrubníkov, zámkových dlažieb, realizácie odvodňovacích žľabov a nových uličných vpustí, výškových úprav všetkých zariadení umiestnených  vo vozovke            (kanalizačné šachty, vodovodné a plynové uzávery…), vodorovného dopravného značenia.

Základne objemy: Obaľované zmesi: cca 19 100 t

                                Geomreže: 20 000 m2

                                Štrkodrva 14 100 t

                                Obrubníky: 13 000 m

Základné informácie o stavbe :

Názov : Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves

Termín realizácie: 09/2017 – 02/2019

Zmluvná cena bez DPH: 4 922 750,00 €