Popis projektu

V polovici decembra 2018 bratislavský závod odovzdal Mestu Trnava zrekonštruovanú Hollého ulicu a časť Halenárskej ulice. Rokonštrukcia komunikácií za 890 tis. € pozostávala z vybúrania  jestvujúcich vrstiev a vybudovania nových konštrukcií z kameniva, CBGM a konečnej úpravy z čadičových kociek

( 2700 m2 ) ukladaných do vejárov. Pôvodné konštrukcie chodníkov boli vybúrané a zrealizovali sa nové konštrukcie z kameniva, CBGM s konečnou úpravou povrchu chodníkov žulovou dlažbou ( 1700m2 ). Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie novej osvetľovacej sústavy, realizácia sadových úprav a nových rozvodov vody, odvodnenie povrchov a nový rozvod  kamerového systému.

Základné info

Názov stavby  : Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave

Objednávateľ : Mesto Trnava

Zhotoviteľ : EUROVIA SK, závod Bratislava

Termín realizácie : 07/2018 – 12/2018

Zmluvná cena bez DPH : 890 284,67 €