Koncom augusta prebehla kolaudácia na stavbe „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. Etapa časť B“. S kompletnou opravou východnej časti námestia Majstra Pavla v Levoči začali naši kolegovia z Prešova na jeseň minulého roka. V rámci tejto etapy stavby sa kompletne vymenili staré rozvody inžinierskych sietí, pribudli nové rozvody zavlažovania, opravili sa aj povrchy ciest a chodníkov, na ktoré sa použila kamenná dlažba. V priestore chodníkov sa doplnili vstupy do gotických pivníc priamo z námestia, čím sa sprístupnili tieto unikátne historické priestory. Osadili sa taktiež nové stĺpy verejného osvetlenia, prvky drobnej architektúry, obnovili sa zelené plochy a doplnila sa nová líniová a stromová zeleň po obvode námestia.  Celkové náklady na túto fázu projektu dosiahli takmer 700 tisíc eur.

Základné info o stavbe

Názov stavby :             Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. Etapa časť B

Objednávateľ :             Mesto Levoča

Zhotoviteľ :                  závod Prešov

Termín realizácie :       10/2019 – 08/2020

Cena diela :                 666 433,32€ bez DPH