Činnosť závodu Operation spočíva v zabezpečovaní výkonu bežnej údržby rýchlostnej cesty R1 -severný obchvat Banská Bystrica v zimnom a letnom období a v monitorovaní premávky a odťahu prekážok z cesty.

Základné informácie o úseku:

Dĺžka úseku R1  – 5,516 km

Vetvy križovatiek dĺžky 4,275km  – /v prepočítaní na štvorpruh = 2,138km/

spolu km údržby 4.úsek – 7,654 km

plocha  vozoviek – 157 712 m2

plochy zelene – 143 966 m2

počet a dĺžka mostov v jednom smere jazdy, /22ks z toho 5x dvoj mostie na hl. trasa/ – 1802 m

dĺžka kanalizácie – 5802 m

počet ORL – 11 ks

Bežná údržba je rozdelená na zimné obdobie  a letné obdobie:

Zimné obdobie prebieha od  1.11.  do 31.3., činnosť je vykonávaná nepretržite 24-hodín v pracovných zmenách a zahŕňa nasledovné  práce :

 • Posyp vozoviek NaCl, posyp MgCl2, preventívny posyp a postrek vozovky v snahe predchádzať poľadovici
 • odstraňovanie snehu pluhovaním snehových vrstiev

Letné obdobie prebieha od 1.4. do 31.10. Počas neho sú vykonávané bežné prehliadky spravovaných objektov v snahe identifikovať ich stavebnotechnický stav a viesť dokumentáciu o technickom stave objektov. Zároveň sa vykonáva bežná údržba zverených objektov cestnej komunikácie a strediska SUR, ktorá  zahŕňa :

 • bežná údržba záchytných a bezpečnostných zariadení, tlmiče nárazu
 • údržba oplotenia RC
 • bežná údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia
 • údržba vozovky (zametanie vozovky, zálievky trhlín, vysprávky výtlkov,…)
 • čistenie odvodňovacieho systému RC (vpuste,  štrbinové žľaby, kanalizácie, šachty, povrchové odvodnenie na svahoch, priepustov)
 • čistenie ORL
 • bežná údržba mostov, oporných zárubných múrov, protihlukových stien
 • starostlivosť o vegetáciu, stromy kríky
 • kosenie trávnatých porastov
 • bežná údržba budov a objektov strediska správy a údržby
 • bežná údržba verejného osvetlenia

Monitorovanie dopravy na zverenom úseku /24-hodín/

 • zabezpečenie účasti pri všetkých udalostiach na RC
 • odťah nepojazdných vozidiel a vozidiel po DN